کاشت ترکیبی مو |FUT+FITکاشت ترکیبی مو |FUT+FIT 

برایاینکه از روش FUT برای کاشت مو استفاده شود در این صورت باید یک نوار از تار مو از پشت سر برداشته شود که یک عارضه دارد که تا آخر عمر باقی می ماندو آن ماند جا و رد آن است ، که باعث می شود بیمار حس بدی در این رابطه داشته باشد و نیز برای پزشک نیز از بین رفتن اعتبار می باشد . از طریق دیگراگر با استفاده از FIT بخواهیم تعداد موهای زیادی بکاریم عارضه بدتری داردو آن کم پشت شدن موی پشت سر می باشد که به نظر زیاد جالب نمی باشد . اما متخصصین کاشت مو برای رفع این عوارض روشی را به عنوان روش ترکیبی که شامل روش FUT  و FIT می باشد را پیشنهاد کرده اند .

با روش ترکیبی کاشت مو، تعداد زیادی تار مو کاشته می شود بدون اینکه پشت سر آسیب ببیند و رد عملزشتی باقی بماند .این روش بدین صورت انجام می شود که روز اول از روش FUT استفاده می شود و در روز بعد عمل از روش FIT استفاده می شود با این کار هر روز بخشی از طاسی سر پر می شود.مهمترین حسن این روش این است که بانک موی سربطور احسن استفاده می شود به صورتی که در دنیا روش ترکیبی کاشت مو را روش طلایی نیز می نامند. ا

مزیت دوم برای کاشت مو  طبیعی به روش ترکیبی این است که 30 درصد از تراکم موهای کاشته شده در طاسی های متوسط افزایش می یابد.


X